คำรับรองผลการปฏิบัติราชการ (PA)


เรื่องDownloads
รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ (PA) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ-สาธารณสุขนิเทศก์
ไตรมาส 3 รอบ 9 เดือน : 1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563 เขตสุขภาพที่ 10
Downloads
รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ (PA) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ-สาธารณสุขนิเทศก์
ไตรมาส 2 รอบ 6 เดือน : 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 เขตสุขภาพที่ 10
Downloads
รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ (PA) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ-สาธารณสุขนิเทศก์
ไตรมาส 1 รอบ 3 เดือน : 1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 เขตสุขภาพที่ 10
Downloads

เรื่องDownloads
รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ (PA) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ-สาธารณสุขนิเทศก์
ไตรมาส 3 รอบ 9 เดือน : 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562 เขตสุขภาพที่ 10
Downloads
รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ (PA) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ-สาธารณสุขนิเทศก์
ไตรมาส 2 รอบ 6 เดือน : 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 เขตสุขภาพที่ 10
Downloads
รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ (PA) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ-สาธารณสุขนิเทศก์
ไตรมาส 1 รอบ 3 เดือน : 1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 เขตสุขภาพที่ 10
Downloads

เรื่องDownloads
รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ (PA) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ-สาธารณสุขนิเทศก์
ไตรมาส 3 รอบ 9 เดือน : 1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560 เขตสุขภาพที่ 10
Downloads
รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ (PA) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ-สาธารณสุขนิเทศก์
ไตรมาส 2 รอบ 6 เดือน : 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 เขตสุขภาพที่ 10
Downloads
รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ (PA) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ-สาธารณสุขนิเทศก์
ไตรมาส 1 รอบ 3 เดือน : 1 ตุลาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559 เขตสุขภาพที่ 10
Downloads