ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไปและอาณาเขต

เขตสุขภาพที่ 10 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกสุดของประเทศ ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี , ศรีสะเกษ, ยโสธร, อำนาจเจริญ และมุกดาหาร มีพื้นที่รวม 36,276.72 ตารางกิโลเมตร มีขนาดพื้นที่มากเป็นลำดับ 7 (จาก 13 เขตสุขภาพ) ประชากร รวมประมาณ 4.5 ล้านคน มากเป็นลำดับที่ 10 (จาก 13 เขตสุขภาพ) จังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุด คือ จังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่ 15,774 ตารางกิโลเมตร และน้อยที่สุดคือ จังหวัดอำนาจเจริญ 3,161.20 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้แก่ เขตจังหวัดอุบลราชธานี, อำนาจเจริญ และมุกดาหาร เป็นระยะทางยาวประมาณ 405 กิโลเมตร อาณาเขตราชอาณาจักรกัมพูชา ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษ ระยะทางยาวประมาณ  250 กิโลเมตร รวมระยะทางตลอดแนวชายแดนที่ติดต่อกับ 2 ประเทศ ทั้งสิ้น 655 กิโลเมตร

อาณาเขต 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดนครพนม และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศใต้ ติดต่อกับ ราชอาณาจักรกัมพูชา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดร้อยเอ็ด, สุรินทร์และจังหวัดกาฬสินธุ์

ลักษณะภูมิประเทศ

เขตสุขภาพที่ 10 เป็นที่ราบสูงมีแม่น้ำโขงไหลผ่านด้านทิศตะวันออกของเขต พื้นที่จังหวัด มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี  มีเทือกเขาสลับซับซ้อนที่สำคัญบริเวณพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คือ เทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งกั้นอาณาเขตตลอดแนว กับราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

การคมนาคม

เขตสุขภาพที่ 10 สามารถเดินทางได้ ทั้งทางบก และทางอากาศ มีสนามบินนานาชาติ 1 แห่งคือ จังหวัดอุบลราชธานี

การปกครอง

เขตสุขภาพที่ 10 ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร โดยจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ ตั้งอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง แบ่งการปกครองออกเป็น 70 อำเภอ 611 ตำบล 7,369 หมู่บ้าน 1,288,463 หลังคาเรือน 136 เทศบาล  908 ชุมชน 520 อบต. มีพื้นที่ 36,276.72 ตารางกิโลเมตร ความหนาแน่นของประชากร 124 คน ต่อตารางกิโลเมตร

จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน หลังคาเรือน เทศบาลนคร,เมือง/ตำบล ชุมชน อบต. พื้นที่ (ตร.กม.)
อุบลราชธานี 25 219 2,699 605,004 5/38 600 195 15,774.00
ศรีสะเกษ 22 206 2,634 393,356 2/23 220 191 8,839.98
ยโสธร 9 78 885 172,580 1/22 23 64 4,161.66
อำนาจเจริญ 7 56 625 117,994 1/23 30 39 3,161.25
มุกดาหาร 7 52 526 115,748 1/21 35 31 4,339.83
รวม 70 611 7,369 1,404,682 9/127 908 520 36,276.72

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2564

ข้อมูลสถานบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลจำนวนเตียงสังกัดที่ตั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก30กรมอนามัยอ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลมะเร็ง อุบลราชธานี200กรมการแพทย์อ. เมือง จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์750กรมสุขภาพจิตอ. เมือง จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 200กระทรวงกลาโหมอ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลกองบิน 2110กระทรวงกลาโหมอ. เมือง จ.อุบลราชธานี

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 8 มกราคม 2563

สถานบริการโรงพยาบาลเอกชน  ในเขตสุขภาพที่ 10

โรงพยาบาลจำนวนเตียงที่ตั้ง
โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี100อ. เมือง จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี100อ. เมือง จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า50อ. เมือง จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลสรรพสิทธิอินเตอร์100อ. เมือง จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ44อ. เมือง จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลหาญอินเตอร์เนชั่นแนล60อ. เมือง จ.ยโสธร
โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ50อ. เมือง จ.ยโสธร
โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล60อ. เมือง จ.มุกดาหาร

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ วันที่ 31 มีนาคม 2562

สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก)  ในเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบ 2562

ประเภทอุบลราชธานีศรีสะเกษยโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารรวม
เวชกรรม11886271650297
เวชกรรมที่ให้บริการเสริมความงาม22
เวชกรรมเฉพาะทาง117373011195
ทันตกรรม8127191111149
ทันตกรรมเฉพาะทาง213
เทคนิคการแพทย์1143119
กายภาพบำบัด932216
พยาบาลและการผดุงครรภ์26699502218455
ผดุงครรภ์201122
แพทย์แผนไทย125421
แพทย์แผนไทยประยุกต์213
สหคลินิก112215
เวชกรรมแผนโบราณ
แพทย์แผนจีน52119
รวม65426613666841,206
ที่มา : ศูนย์สนับสนุนบริการเขตสุขภาพที่ 10
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

สาเหตุการป่วยผู้ป่วยนอก

ชื่อกลุ่ม(298โรค)ชายหญิงรวม
145 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ3,737,2686,709,50510,446,773
104 เบาหวาน2,410,1774,878,3997,288,576
167 การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ2,999,0783,947,2596,946,337
207 เนื้อเยื่อผิดปกติ2,003,3053,782,6695,785,974
181 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง1,560,2572,268,0693,828,326
180 ฟันผุ1,313,1361,635,3442,948,480
281 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย1,285,572886,7632,172,335
206 พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ701,5171,310,6792,012,196
185 โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม718,4711,275,7761,994,247
199 โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง639,407879,7361,519,143
165 คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน570,335775,5361,345,871
111 ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิกอื่น ๆ335,800689,8041,025,604
115 จิตเภท พฤติกรรมแบบจิตเภทและความหลงผิด507,796267,279775,075
175 โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น485,954231,335717,289
039 ภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากไวรัส (HIV)368,906309,453678,359
ที่มา : https://hdcservice.moph.go.th/ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

สาเหตุการป่วยผู้ป่วยใน

ชื่อกลุ่ม(298โรค)ชายหญิงรวม
169 ปอดบวม18,02315,25033,273
281 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย11,0584,25615,314
239 การดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์ และถุงน้ำคร่ำ และปัญหาที่อาจจะเกิดได้ในระยะคลอด014,45414,454
170 หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน7,5675,94313,510
198 โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง7,5965,49913,095
175 โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น10,0922,95713,049
032 ไข้จากไวรัสที่นำโดยแมลงและไข้เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ6,3846,02112,405
104 เบาหวาน4,7597,35312,112
288 ภาวะแทรกซ้อนระยะแรกของการบาดเจ็บบางชนิดและภาวะแทรกซ้อนของการรักษาทางศัลยกรรมและอายุรกรรมที่มิได้มีรหัสระบุไว้ที่อื่น6,7924,92611,718
098 โลหิตจางอื่น ๆ4,4606,72911,189
ที่มา : https://hdcservice.moph.go.th/ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

จำนวนประชากรแยกรายจังหวัด

อายุคาดเฉลี่ย

จำนวนประชากรในเขตสุขภาพที่ 10

จังหวัดประชากรรวม
ชายหญิง
อุบลราชธานี1,869,8581,869,8581,869,858
ศรีสะเกษ1,471,6581,471,6581,471,658
ยโสธร536,965536,965536,965
อำนาจเจริญ377,621377,621377,621
มุกดาหาร350,373350,373350,373
รวม4,604,9514,604,9514,604,951

สัดส่วนร้อยละปิรามิดประชากร เขตสุขภาพที่ 10

จำนวนและอัตราเกิด

จำนวนและอัตราการตาย

อายุคาดเฉลี่ย