ทำเนียบบุคลากรสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10_Old

 

นายแพทย์สุวิทย์  โรจนศักดิ์โสธร

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 /

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

นายแพทย์พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง

รก. นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

นายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

   

นายแพทย์สุเทพ จันทรเมธีกุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลมุกดาหาร

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

 

นายกิตติพศ ดำบรรพ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

rachavee.d@ gmail.com

   

 

นายชัยนิตย์  อินทร์งาม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

Chainitpcu@hotmail.com

 

นางสุชารัตน์  ญาวงศ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

sucharat2556@gmail.com

   

น.ส.จินตนา  พรมลาย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

cintana.cso10@gmail.com

 

นางเรียมรัตน์ รักเสมอวงศ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

Riamrat03@gmail.com

   

นางสาวรัชนีย์  จันทุมมา

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

นางสาวพรทิพย์  สมวัน

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

   

นางสาวปิยะมาศ ชัยรัตนวานิช

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

นางสาวเสาวณีย์  โคตรนิมิต

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

   

นางสาวสิวาไล ศุภลักษณ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

นางสาวเย็นฤดี  ศรีพรม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

   

นายคเนศ วงษา

นิติกรชำนาญการ

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

นายยุทธพล โพธิ์แก้ว

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

   

นายผดุงศักดิ์ ศรีวาส

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

phadungsak0611@gmail.com

น.ส.ศิริพร  เงินราง

นักวิชาการเงินและบัญชี (พนักงานราชการ)

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

Bum3012@hotmail.co.th

   

 

น.ส.ชุติมา  บุญกลาง

นักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ)

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

chuttima.b27@gmail.com

 

นางสาวอัจฉราภรณ์ ยะฮาด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานราชการ)

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

oilly_2933@hotmail.com

   

นายณัฐนนท์ ลำสมุทร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พนักงานราชการ)

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

nattanon.ssktc@gmail.com

นางสาวพิชามญชุ์ พลพานิช

นักวิชาการพัสดุ (พนักงานราชการ)

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

pichamon.polpanich@gmail.com

   

นายธัชนนท์ ศรไชย

นักวิชาการสาธารณสุข (พนักงานราชการ)

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

thatchanon22@gmail.com

นางสาวสัณญา  พลพวก

นักวิชาการสาธารณสุข (พนักงานราชการ)

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

   

นางสาวมิรันตรี เสือทอง

นักวิชาการเงินและบัญชี (พนักงานราชการ)

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

นางสาวธารารัตน์ โวหาญ

นักวิชาการเงินและบัญชี (พนักงานราชการ)

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

thararat-notooo@hotmail.com

   

นางสาวพลอยชมพู สายแก้ว

นักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ)

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

pookie_ploy@hotmail.com

นายพุทธศักดิ์ สมชัย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พนักงานราชการ)

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

pozedon_nig@hotmail.com

   

นางสาวจิรณัฏทยา  จอมโคตร

นักวิชาการพัสดุ (พนักงานราชการ)

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

นางสาวยลดา  วันนา

นักวิชาการสาธารณสุข (พนักงานราชการ)

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

   

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวีนารินทร์  ดอกรักษ์

นักวิชาการสาธารณสุข (พนักงานราชการ)

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

 
   

นางทิพมาศ ศิลาชาติ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (พนักงานราชการ)

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

spbket10@gmail.com

 

นายธัชพล  มั่งกูล

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (พนักงานราชการ)

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

   

นางนวะรัตน์ พันธุ์ตี

แม่บ้าน (ลูกจ้าง)

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

นายธนนรินทร์ มณีเลิศสุวรรณ

พนักงานขับรถ (ลูกจ้าง)

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10