เอกสาร/ประชุม EOC (COVID-19)

ประชุมครั้งที่ / วันที่หนังสือเชิญประชุมสไลด์/เอกสารการประชุมรายงานการประชุม
ครั้งที่ 12/2564 : วันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.
Conference โดย ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10
ครั้งที่ 11/2564 : วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น.
Conference ในที่ประชุม คปสข.ที่ 10
ครั้งที่ 10/2564 : วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
Conference โดย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10
ครั้งที่ 9/2564 : วันที่ 18 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
Conference โดย ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10
ครั้งที่ 8/2564 : วันที่ 17 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
Conference โดย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10
ครั้งที่ 7/2564 : วันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
Conference โดย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10
ครั้งที่ 6/2564 : วันที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
Conference โดย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10
ครั้งที่ 5/2564 : วันที่ 14 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.
Conference โดย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10
ครั้งที่ 4/2564 : วันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.
Conference โดย ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10
ครั้งที่ 3/2564 : วันที่ 18 มีนาคม 2564
Conference โดย ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10
ครั้งที่ 2/2564 : วันที่ 19 มกราคม 2564
Conference โดย ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10
ครั้งที่ 1/2564 : วันที่ 5 มกราคม 2564
Conference โดย ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10
ประชุมครั้งที่ / วันที่หนังสือเชิญประชุมสไลด์/เอกสารการประชุมรายงานการประชุม
ครั้งที่ 5/2563 : วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.
(แผน New normal)
Conference โดย ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10
ครั้งที่ 4/2563 : วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น.
Conference โดย ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10
ครั้งที่ 3/2563 : วันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.
Conference โดย ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10
ครั้งที่ 2/2563 : วันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.
Conference โดย ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10
ครั้งที่ 1/2563 : วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น.
Conference โดย ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10