เอกสาร/ประชุม EOC (COVID-19)

drive.google.com/drive/u/0/folders/1L95T7pT2SAdymfA5KEmd35cdwiUaHTzz(เปิดในแท็บใหม่)

ประชุมครั้งที่ / วันที่หนังสือเชิญประชุมสไลด์/เอกสารการประชุมรายงานการประชุม
ครั้งที่ 5/2563 : วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.
(แผน New normal)
Conference โดย ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10
ครั้งที่ 4/2563 : วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น.
Conference โดย ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10
ครั้งที่ 3/2563 : วันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.
Conference โดย ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10
ครั้งที่ 2/2563 : วันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.
Conference โดย ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10
ครั้งที่ 1/2563 : วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น.
Conference โดย ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10