เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพ (คปสข.)

ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10

ประชุมครั้งที่ / วันที่หนังสือเชิญประชุมสไลด์/เอกสารการประชุมรายงานการประชุม
ครั้งที่ 6/2563 : วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมศรีลำดวน 2 รร.ศรีลำดวน จ.ศรีสะเกษ
ครั้งที่ 5/2563 : วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10
ครั้งที่ 4/2563 : วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น.
ประชุมผ่านระบบ Cisco WebEx Conference
ครั้งที่ 3/2563 : วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น.
ประชุมผ่านระบบ Cisco WebEx Conference
ครั้งที่ 2/2563 : วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารผู้ป่วยใน 9 ชั้น โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 1/2563 : วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประชุมครั้งที่ / วันที่หนังสือเชิญประชุมสไลด์/เอกสารการประชุมรายงานการประชุม
ครั้งที่ 8/2562 : วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม Falcon 2 โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ 7/2562 : วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารผู้ป่วยใน 9 ชั้น โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 6/2562 : วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารผู้ป่วยใน 9 ชั้น โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 5/2562 : วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมวนารมย์ โรงแรมกิจตรงวิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 4/2562 : วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารผู้ป่วยใน 9 ชั้น โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 3/2562 : วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 2/2562 : วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารผู้ป่วยใน 9 ชั้น โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 1/2562 : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารผู้ป่วยใน 9 ชั้น โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี

ประชุมครั้งที่ / วันที่หนังสือเชิญประชุมสไลด์/เอกสารการประชุมรายงานการประชุม
ครั้งที่ 11/2561 : วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารผู้ป่วยใน 9 ชั้น โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี