[28 ก.ย. 63] CIO เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล (HAIT) ณ รพ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

[28 ก.ย. 63] CIO เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล (HAIT) ณ รพ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

yenrudee sriprom

29 กันยายน 2563

[15 ก.ย. 63] “งานสา’สุขชายแดน เตรียมพร้อมปี 64 พัฒนาระบบข้อมูลงานสาธารณสุขชายแดน ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข”

[15 ก.ย. 63] “งานสา’สุขชายแดน เตรียมพร้อมปี 64 พัฒนาระบบข้อมูลงานสาธารณสุขชายแดน ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข”

Nicky

15 กันยายน 2563

[25 ส.ค. 63] เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) ระดับเขต เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านบริหารการเงินการคลัง

[25 ส.ค. 63] เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) ระดับเขต เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านบริหารการเงินการคลัง

Nicky

25 สิงหาคม 2563

[5 ส.ค. 63] เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลด้านบุคลากรและการบริหารด้วยธรรมาภิบาลเป็นเลิศ คณะที่ 3 ประเด็นแผนกำลังคนตามระบบบริการโดยเขตสุขภาพ

นายแพทย์บัญชา ผลานุวงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลด้านบุคลากรและการบริหารด้วยธรรมาภิบาลเป็นเลิศ คณะที่ 3 ประเด็นแผนกำลังคนตามระบบบริการโดยเขตสุขภาพ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของจังหวัดอุบลราชธานี

Nicky

6 สิงหาคม 2563

[4 ส.ค. 63] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมขับเคลื่อนงานสา’สุขชายแดน, แรงงานต่างด้าว และเหยื่อการค้ามนุษย์ เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 2/2563

นายแพทย์สิทธิมาศ วงศ์สุรเกียรติ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร/ประธานคณะกรรมการงานสา’สุขชายแดนฯ เขตสุขภาพที่ 10 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

Nicky

5 สิงหาคม 2563

Nicky

3 สิงหาคม 2563

[27 พ.ค. 63] ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) เขตสุขภาพที่ 10

นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประธานคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) เขตสุขภาพที่ 10

yenrudee sriprom

27 พฤษภาคม 2563

[14 พ.ค. 63] ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อม ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ปี 2563

14 พ.ค. 2563

yenrudee sriprom

14 พฤษภาคม 2563