[14 ก.ย. 63] เขตสุขภาพที่10 เตรียมความพร้อมบุคลากร รองรับการระบาด COVID19 รอบ 2

14 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุม

Nicky

14 กันยายน 2563

[10-11 ก.ย. 63] เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถ ในการเขียนแผนการลงทุน สำหรับโรงพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2563

[10 – 11 ก.ย. 63] นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถ ในการเขียนแผนการลงทุน สำหรับโรงพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 10 ปี 2563

Nicky

10 กันยายน 2563

[10 ก.ย. 63] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมติดตามงานอนามัยแม่และเด็ก โดยใช้กลไก MCH Board ระดับเขต

[10 ก.ย. 63] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมติดตามงานอนามัยแม่และเด็ก โดยใช้กลไก MCH Board ระดับเขต

Nicky

10 กันยายน 2563

[8-9 ก.ย. 63] เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมทบทวนความรู้การพิจารณาประเมินผลงานวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

[8-9 ก.ย. 63] เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมทบทวนความรู้การพิจารณาประเมินผลงานวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

Nicky

9 กันยายน 2563

Nicky

31 สิงหาคม 2563

[28 ส.ค. 63] เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 (คปสข.) ครั้งที่ 5 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563

[28 ส.ค. 63] เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 (คปสข.) ครั้งที่ 5 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563

Nicky

28 สิงหาคม 2563

[26 ส.ค. 63] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2563

[26 ส.ค. 63] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2563

Nicky

26 สิงหาคม 2563

[26 ส.ค. 63] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

[26 ส.ค. 63] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

Nicky

26 สิงหาคม 2563

[25 ส.ค. 63] เขตสุขภาพที่ 10 รับมอบโคมไฟรักษาภาวะตัวเหลืองในเด็กทารก (Phototherapy) โครงการมอบแดดให้หลาน จาก 50 ปี “น้องใหม่จุฬาฯ 2513”

[25 ส.ค. 63] เขตสุขภาพที่ 10 รับมอบโคมไฟรักษาภาวะตัวเหลืองในเด็กทารก (Phototherapy) โครงการมอบแดดให้หลาน จาก 50 ปี “น้องใหม่จุฬาฯ 2513”

Nicky

25 สิงหาคม 2563

[30 ก.ค.63] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของเขตสุขภาพ ครั้งที่ 2/2563

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 (คปสข.) ครั้งที่ 3/2563

Nicky

30 กรกฎาคม 2563

[30 ก.ค.63] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 3/2563

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 (คปสข.) ครั้งที่ 3/2563

Nicky

30 กรกฎาคม 2563

[29 ก.ค.63] ผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยและเยี่ยมศูนย์บริการชาวต่างชาติ โรงพยาบาลยโสธร

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 (คปสข.) ครั้งที่ 3/2563

Nicky

30 กรกฎาคม 2563

[29 ก.ค.63 – บ่าย] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมการจัดการความรู้และวิจัย R2R

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 (คปสข.) ครั้งที่ 3/2563

Nicky

30 กรกฎาคม 2563

Nicky

24 กรกฎาคม 2563

[24 ก.ค.63] – เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวมของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 (คปสข.) ครั้งที่ 3/2563

Nicky

24 กรกฎาคม 2563

[23 ก.ค.63] – เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวมของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 จังหวัดอำนาจเจริญ

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 (คปสข.) ครั้งที่ 3/2563

Nicky

23 กรกฎาคม 2563

[22 ก.ค.63] – เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวมของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 จังหวัดยโสธร

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 (คปสข.) ครั้งที่ 3/2563

Nicky

22 กรกฎาคม 2563

[21 ก.ค.63] – เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวมของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 (คปสข.) ครั้งที่ 3/2563

Nicky

21 กรกฎาคม 2563

[20-22 ก.ค.63] เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจผลงานและตัดสินการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 (คปสข.) ครั้งที่ 3/2563

Nicky

20 กรกฎาคม 2563

[15 ก.ค.63] ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เตรียมรับ นายกรัฐมนตรี

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 (คปสข.) ครั้งที่ 3/2563

yenrudee sriprom

15 กรกฎาคม 2563

[10 ก.ค.63] ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานสรุปตรวจราชการ กรณีปกติ 2/2563 จ.อำนาจเจริญ

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 (คปสข.) ครั้งที่ 3/2563

yenrudee sriprom

10 กรกฎาคม 2563

[8 ก.ค.63] ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 (คปสข.) ครั้งที่ 3/2563

yenrudee sriprom

8 กรกฎาคม 2563

[3 ก.ค.63] เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารทรัพยากรบุคคลสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2563

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 (คปสข.) ครั้งที่ 3/2563

Nicky

3 กรกฎาคม 2563
1 2 3