[9พ.ย. 63] เขตสุขภาพที่ 10 เสริมพลังท้องถิ่น MOU เปิดใช้บ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล ตัดวงจรพยาธิใบไม้ตับ ป้องมะเร็งตับและท่อน้ำดี

[10 – 11 ก.ย. 63] นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถ ในการเขียนแผนการลงทุน สำหรับโรงพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 10 ปี 2563

student_ost

9 พฤศจิกายน 2563