[18 พ.ย. 63] การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคลสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

[10 – 11 ก.ย. 63] นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถ ในการเขียนแผนการลงทุน สำหรับโรงพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 10 ปี 2563

student_do

18 พฤศจิกายน 2563

[11 พ.ย. 63] สัมมนาเชิงวิชาการ นโยบายการแพทย์ก้าวหน้า กรมการแพทย์

[10 – 11 ก.ย. 63] นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถ ในการเขียนแผนการลงทุน สำหรับโรงพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 10 ปี 2563

student_do

11 พฤศจิกายน 2563

[10 พ.ย. 63] นำเสนอแผนปฏิบัติราชการและบูรณาการร่วมเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2564

[10 – 11 ก.ย. 63] นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถ ในการเขียนแผนการลงทุน สำหรับโรงพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 10 ปี 2563

student_do

10 พฤศจิกายน 2563

[9 พ.ย. 63] เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ เตรียมความพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564

[10 – 11 ก.ย. 63] นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถ ในการเขียนแผนการลงทุน สำหรับโรงพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 10 ปี 2563

student_do

9 พฤศจิกายน 2563