[24 พ.ย. 63] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมจัดทำแผนงาน/โครงการ ร่วมกับคณะกรรมการฯ สาธารณสุขชานแดน เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2564

[24 พ.ย. 63] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมจัดทำแผนงาน/โครงการ ร่วมกับคณะกรรมการฯ สาธารณสุขชานแดน เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2564

Nicky

26 พฤศจิกายน 2563

[15 ก.ย. 63] “งานสา’สุขชายแดน เตรียมพร้อมปี 64 พัฒนาระบบข้อมูลงานสาธารณสุขชายแดน ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข”

[15 ก.ย. 63] “งานสา’สุขชายแดน เตรียมพร้อมปี 64 พัฒนาระบบข้อมูลงานสาธารณสุขชายแดน ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข”

Nicky

15 กันยายน 2563

[14 ก.ย. 63] เขตสุขภาพที่10 เตรียมความพร้อมบุคลากร รองรับการระบาด COVID19 รอบ 2

14 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุม

Nicky

14 กันยายน 2563

[10 ก.ย. 63] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมติดตามงานอนามัยแม่และเด็ก โดยใช้กลไก MCH Board ระดับเขต

[10 ก.ย. 63] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมติดตามงานอนามัยแม่และเด็ก โดยใช้กลไก MCH Board ระดับเขต

Nicky

10 กันยายน 2563

[8-9 ก.ย. 63] เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมทบทวนความรู้การพิจารณาประเมินผลงานวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

[8-9 ก.ย. 63] เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมทบทวนความรู้การพิจารณาประเมินผลงานวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

Nicky

9 กันยายน 2563

[10-11 ก.ย. 63] เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถ ในการเขียนแผนการลงทุน สำหรับโรงพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2563

[10 – 11 ก.ย. 63] นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถ ในการเขียนแผนการลงทุน สำหรับโรงพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 10 ปี 2563

Nicky

9 กันยายน 2563

Nicky

31 สิงหาคม 2563

[28 ส.ค. 63] เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 (คปสข.) ครั้งที่ 5 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563

[28 ส.ค. 63] เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 (คปสข.) ครั้งที่ 5 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563

Nicky

28 สิงหาคม 2563

[26 ส.ค. 63] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2563

[26 ส.ค. 63] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2563

Nicky

26 สิงหาคม 2563

[26 ส.ค. 63] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

[26 ส.ค. 63] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

Nicky

26 สิงหาคม 2563

[25 ส.ค. 63] เขตสุขภาพที่ 10 รับมอบโคมไฟรักษาภาวะตัวเหลืองในเด็กทารก (Phototherapy) โครงการมอบแดดให้หลาน จาก 50 ปี “น้องใหม่จุฬาฯ 2513”

[25 ส.ค. 63] เขตสุขภาพที่ 10 รับมอบโคมไฟรักษาภาวะตัวเหลืองในเด็กทารก (Phototherapy) โครงการมอบแดดให้หลาน จาก 50 ปี “น้องใหม่จุฬาฯ 2513”

Nicky

25 สิงหาคม 2563

[25 ส.ค. 63] เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) ระดับเขต เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านบริหารการเงินการคลัง

[25 ส.ค. 63] เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) ระดับเขต เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านบริหารการเงินการคลัง

Nicky

25 สิงหาคม 2563

[5 ส.ค. 63] เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลด้านบุคลากรและการบริหารด้วยธรรมาภิบาลเป็นเลิศ คณะที่ 3 ประเด็นแผนกำลังคนตามระบบบริการโดยเขตสุขภาพ

นายแพทย์บัญชา ผลานุวงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลด้านบุคลากรและการบริหารด้วยธรรมาภิบาลเป็นเลิศ คณะที่ 3 ประเด็นแผนกำลังคนตามระบบบริการโดยเขตสุขภาพ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของจังหวัดอุบลราชธานี

Nicky

6 สิงหาคม 2563

[4 ส.ค. 63] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมขับเคลื่อนงานสา’สุขชายแดน, แรงงานต่างด้าว และเหยื่อการค้ามนุษย์ เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 2/2563

นายแพทย์สิทธิมาศ วงศ์สุรเกียรติ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร/ประธานคณะกรรมการงานสา’สุขชายแดนฯ เขตสุขภาพที่ 10 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

Nicky

5 สิงหาคม 2563

Nicky

3 สิงหาคม 2563

[30 ก.ค.63] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของเขตสุขภาพ ครั้งที่ 2/2563

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 (คปสข.) ครั้งที่ 3/2563

Nicky

30 กรกฎาคม 2563

[30 ก.ค.63] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 3/2563

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 (คปสข.) ครั้งที่ 3/2563

Nicky

30 กรกฎาคม 2563

[29 ก.ค.63] ผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยและเยี่ยมศูนย์บริการชาวต่างชาติ โรงพยาบาลยโสธร

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 (คปสข.) ครั้งที่ 3/2563

Nicky

30 กรกฎาคม 2563
1 2 3