Nicky

18 มีนาคม 2564

Nicky

30 ธันวาคม 2563

[24 พ.ย. 63] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมจัดทำแผนงาน/โครงการ ร่วมกับคณะกรรมการฯ สาธารณสุขชายแดน เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2564

[24 พ.ย. 63] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมจัดทำแผนงาน/โครงการ ร่วมกับคณะกรรมการฯ สาธารณสุขชานแดน เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2564

Nicky

26 พฤศจิกายน 2563

[15 ก.ย. 63] “งานสา’สุขชายแดน เตรียมพร้อมปี 64 พัฒนาระบบข้อมูลงานสาธารณสุขชายแดน ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข”

[15 ก.ย. 63] “งานสา’สุขชายแดน เตรียมพร้อมปี 64 พัฒนาระบบข้อมูลงานสาธารณสุขชายแดน ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข”

Nicky

15 กันยายน 2563

Nicky

9 กันยายน 2563

Nicky

2 กันยายน 2563

[25 ส.ค. 63] เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) ระดับเขต เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านบริหารการเงินการคลัง

[25 ส.ค. 63] เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) ระดับเขต เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านบริหารการเงินการคลัง

Nicky

25 สิงหาคม 2563

[5 ส.ค. 63] เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลด้านบุคลากรและการบริหารด้วยธรรมาภิบาลเป็นเลิศ คณะที่ 3 ประเด็นแผนกำลังคนตามระบบบริการโดยเขตสุขภาพ

นายแพทย์บัญชา ผลานุวงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลด้านบุคลากรและการบริหารด้วยธรรมาภิบาลเป็นเลิศ คณะที่ 3 ประเด็นแผนกำลังคนตามระบบบริการโดยเขตสุขภาพ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของจังหวัดอุบลราชธานี

Nicky

6 สิงหาคม 2563

[4 ส.ค. 63] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมขับเคลื่อนงานสา’สุขชายแดน, แรงงานต่างด้าว และเหยื่อการค้ามนุษย์ เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 2/2563

นายแพทย์สิทธิมาศ วงศ์สุรเกียรติ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร/ประธานคณะกรรมการงานสา’สุขชายแดนฯ เขตสุขภาพที่ 10 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

Nicky

5 สิงหาคม 2563
1 2 3