ประกาศคณะกรรมการรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 )


ประกาศคณะกรรมการรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 )

1. พนักงานบริการ (โสตทัศนศึกษา, ช่างทั่วไป, บริการทั่วไป)
2. พนักงานขับรถ