ประกาศคณะกรรมการรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ (ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 )


ประกาศคณะกรรมการรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ (ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 )

1. พนักงานบริการ (โสตทัศนศึกษา, ช่างทั่วไป, บริการทั่วไป)
2. พนักงานขับรถ