[22 ธ.ค. 63]ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 10 (CFO) ครั้งที่ 7

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร/ประธานคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) ครั้งที่ 7 ปี 2563 โดยมีวาระการประชุมดังนี้

  • รายงานสถานการณ์การเงินการคลังของหน่วยบริการในสังกัดเขตสุขภาพที่ 10
  • รายงานการติดตามผลการดำเนินงานของ เดือน พฤศจิกายน 2563 และติดตามผลการดำเนินงาน LOI ของโรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงวิกฤติระดับ 7
  • การตรวจราชการประเด็นการบริหารการเงินการคลังปีงบประมาณ 2564
  • ร่างหลักเกณฑ์การปรับเกลี่ยเงินกันระดับเขตสุขภาพที่ 10
    ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายดนุภพ ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, คณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) ทุกจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 10 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี